Mandataris Studentenvoorzieningen

Studentenvoorzieningen worden op twee nivea’s beheerd. Op campusniveau (Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven) en op universiteitsniveau (Decretale Stuvoraad).

Die studentenvoorzieningen omvatten de thema's huisvesting, voeding, mobiliteit & duurzaamheid, sociale dienstverlening, diversiteit, medische dienstverlening en studentenwerking.

Tijdsbesteding
In de Deelstuvoraad wordt beslist wat er met de budgetten gebeurt voor de Leuvense studentenvoorzieningen.

De Decretale (overkoepelende) Raad voor Studentenvoorzieningen houdt zich bezig met de toelages voor de begroting komen voorstellen.

Je volgt actief dossiers op en probeert initatieven op poten te zetten samen met een bepaalde dienst van de verschillende Deelstuvoraden van alle campussen van de KU Leuven. Daar moeten de Deelstuvoraden hun KU Leuven. Bedoeling is dat er gekozen wordt tussen voeding, mobiliteit, gezondheidszorg en je dan één van die thema's opvolgt. De doelstelling is democratisering van het hoger onderwijs en dus voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond, dezelfde kansen bieden.

Je blijft op de hoogte van de gebeurtenissen inzake belangrijke dossiers.

Je ontvangt en leest verslagen en documenten met betrekking tot dossiers.

Je licht de Algemene Vergadering in over de stand van zaken van dossiers.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je in als gemotiveerde en sociaal geëngageerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je zet de vertegenwoordiging van studenten steeds op de eerste plaats en ondersteunt je LOKO-collega's waar mogelijk. 

Wat voor profiel zoeken we?
We zoeken geëngageerde en integere studentenvertegenwoordigers met verantwoordelijkheidszin, die geen schrik hebben om dossiers voor te bereiden en vergaderingen op te volgen. Je kan je eigen mening, indien nodig, opzij zetten voor de mening van de studenten.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven..

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp.

Algemeen Bureau
Als mandataris ben je lid van het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid plaats. Deze is altijd op vrijdagavond, om de twee weken (tijdens de lesweken). Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen.

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Je zetelt in de maandelijkse deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven, en laat je - bij sterke voorkeur - ook verkiezen voor de decretale stuvoraad, via de Studentenraad KU Leuven.

Plaatsen
5

Teamgenoten
Je werkt samen met je coördinator, in dit geval de voorzitter van LOKO, en de andere studentenvertegenwoordigers met de functie Studentenvoorzieningen.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Algemeen

In het kader van het meerjarenplan is er ruimte voor nieuwe projecten in te dienen binnen een dienst. Concreet vraagt men dus eigenlijk geld voor dit project op te starten binnen de dienst. Wat zijn de vereisten en goede verantwoording om aanspraak te kunnen maken op dit geld?

Wat is de hoofdtaak van Stuvo? Wat zijn haar domeinen (5). Ligt de geldstromen van en naar de deelstuvoraad toe. Vermeld hierbij duidelijk of er ook gekleurde geldstromen bestaan.


Casussen

In het kader van het meerjarenplan en de beschikbare middelen is er geld over voor een VTE over. De vice-rector heeft ons graag en laat ons een voorstel doen op de raad om dat VTE in te vullen. Waar vul je het mee in? Wat is je voorstel naar de AV?

Veto schrijft een incorrect artikel met betrekking tot jouw domein. Op een vergadering de dag na de uitgave van het artikel, spreekt het diensthoofd jou -niet goed gezind- aan over het artikel. Hoe reageer je?

Wat zijn de doelstellingen binnen het meerjarenplan waar jij persoonlijk volgend jaar werk van wilt maken en waarom?

Je zit op een werkgroep van je domein en er komt een nieuw, belangrijk dossier naar boven waarin op korte termijn een knoop moet doorgehakt worden. Er is echter geen AV meer gepland om terug te koppelen. Uiteraard bespreek je dit met de voorzitter, maar uit dit gesprek blijkt dat jij en de voorzitter van mening verschillen. Jij vindt namelijk dat dit echt AV materie is en de AV hiervoor geconsulteerd moet worden ten op zichten van de voorzitter die er van overtuigd is dat er een conclusie kan gevormd worden uit een extrapolatie op basis van vorige dossiers. Hoe pak je dit aan?

Er komt een nota naar voor vanuit een werkgroep waarvan jouw diensthoofd de trekker is. Jij (en de rest van het team) vinden dit echter een ontoereikende nota. Er is echter een gelegenheid voor feedback op deze nota met het diensthoofd. Hoe leg je hem/haar uit dat je dit geen goede nota vindt.

Mag een Deelstuvoraad volgens jou standpunten innemen of aanbevelingen formuleren die breder zijn dan louter haar bevoegdheden? Bv. op vlak van Stad of andere KU Leuven- materies? 


Voeding

Waarom is de relatie tussen Alma en de raad zo complex? Wat zijn mogelijke oplossingen? Verwijs hiervoor naar bestaande dossiers.


Huisvesting

Door welke toestand kenmerkt de private kotenmarkt zich? Welke opportuniteiten brengt dat met zich mee? Leg de link met het kotlabel.

Wat is het masterplan groot onderhoud? Leg dit kort en bondig uit, zonder te veel technische details.


Studieadviesdiensten

Schets het verloop van het I-portfolio (ontstaan, het gebruik, huidige situatie).

Wat is Living Campus en hoe ver staat dit project op de verschillende campussen?

Wat is het student career center en bespreek de samenwerking met de kringen.


Gezondheid

Schets het verloop van MindMates (onstaan, gebruik, huidige situatie).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x