Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging is één van de drie pijlers waarvoor LOKO staat, naast evenementen en diensten & ondersteuning. Studenten vertegenwoordigen is onze drijfveer. Op tal van sociale, culturele, sportieve en internationale thema's zijn de mandatarissen van LOKO dagelijks in de weer om Leuven te verbeteren voor hun medestudenten.

LOKO doet aan vertegenwoordiging op vlak van alles wat met het studentenleven in Leuven te maken heeft.

Heb je zelf zin om vertegenwoordiger bij LOKO te worden? We hebben het even opgesomd voor je dus neem zeker een kijkje naar onze mandaatfiches!

Website algemene vertegenwoordiging

Inhoud

 • Sociaal
  • Acco
  • Alma
  • Diversiteit
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit
  • Stad
  • Studentenvoorzieningen
 • Cultuur
 • Sport
 • Internationaal
Website sociaal

SOCIAAL

Op beleidsmatig niveau zit de voorzitter van LOKO regelmatig samen met de
vicerector studentenbeleid om de algemene en bredere problematieken aan
te pakken, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van studentenwerkingen.
Veel initiatieven vertrekken vanuit dit overleg en worden daarna via de
andere LOKO vertegenwoordigers concreter gemaakt.

Acco

Acco is een coöperatieve die goedkoop cursusmateriaal wil aanbieden. In de raad van bestuur zitten vijf studentenvertegenwoordigers, waarvan drie studentenvertegenwoordigers afgevaardigd worden door LOKO. Hun verantwoordelijkheid is tweeledig: zij zijn enerzijds bestuurders van de coöperatieve en anderzijds en allereerst vertegenwoordigers van de studenten. Binnen de rvb zijn hun hoofdtaken dan ook ervoor zorgen dat de cursussen een degelijke prijs hebben en dat ze correct en tijdig aanwezig zijn, ook bij de cursusdiensten. Bovendien toetsen zij nieuwe projecten af, zoals een Acco-vestiging in andere steden of het e-learning project van Acco. Naast deze taak als bestuurder onderhouden de mandatarissen de band met de cursusdiensten van de kringen.

Vragen voor de mandataris(sen) Acco? → Contacteer acco@loko.be.

Alma

LOKO heeft twee studentenvertegenwoordigers binnen de raad van bestuur van Alma. Als vertegenwoordigers binnen de raad van bestuur kijken de studenten de resultaten na en proberen samen met de hele rvb een studentvriendelijk beleid uit te stippelen.

In het algemeen dienen ze erover te waken dat Alma zijn doelstellingen (goedkope, kwalitatieve maaltijden voor studenten) niet uit het oog verliest en alle takken in evenwicht zijn. Aandachtspunten zijn de prijzen van de maaltijden, het aanbod (o.a. voor vegetariërs), maar bijvoorbeeld ook de rol van Alma 2 als fuifzaal.

Vragen voor de mandataris(sen) Alma? → Contacteer alma@loko.be.

Diversiteit

De twee studentenvertegenwoordigers diversiteit zetelen in enkele stadsoverleggen (toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid...) en houden zich bezig met het onder de aandacht brengen van diversiteit binnen de Leuvense studentengemeenschap, met allerhande initiatieven en campagnes. Ze werken momenteel mee aan het Charter Inclusieve Universiteit van de KU Leuven!

Vragen voor de mandataris(sen) Diversiteit? → Contacteer diversiteit@loko.be.

Duurzaamheid

De duurzaamheidsmandatarissen zien er in het algemeen op toe dat evenementen en initiatieven zo duurzaam mogelijk verlopen. Er zetelen twee studentenvertegenwoordigers in de duurzaamheidsraad van de KU Leuven en bovendien hebben ze nauw contact met het Green Office. Ook bij Leuven 2030 worden deze studentenvertegenwoordigers betrokken. In het academiejaar 2020-2021 zorgden ze voor het aanplanten van extra bomen in Leuven en onderzoeken ze een grootschalig project met herbruikbare bekers!

Vragen voor de mandataris(sen) Duurzaamheid? → Contacteer duurzaamheid@loko.be.

Mobiliteit

Een belangrijke partner inzake mobiliteit is Velo, een sociaal en ecologisch fietsproject waar onder andere Leuvense studenten terechtkunnen voor het huren van een fiets. Daarnaast heeft Velo een fietsherstelplaats waar studenten hun fiets kunnen (laten) herstellen. Samen met de stad Leuven, de onderwijsinstellingen en de politie werkt LOKO actief mee aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in de stad en fietsdiefstalpreventie. In de raad van bestuur van Velo zitten twee studentenvertegenwoordigers van LOKO. De mandatarissen mobiliteit houden zich ook bezig met bredere mobiliteitsvraagstukken zoals het openbaar vervoer, de staat van de wegen, het fietsbeleid in Leuven…

Vragen voor de mandataris(sen) Mobiliteit? → Contacteer mobiliteit@loko.be.

Stad

De Stad Leuven ziet ook graag de grote groep studenten die er in de stad woont vertegenwoordigd op enkele vergaderingen. Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen de stad en enkele studentenvertegenwoordigers van LOKO. Bovendien zetelen de twee mandatarissen stad in overleggen zoals het Partneroverleg Drugs en Alcohol, het fakbaroverleg en enkele thematafels. Ze onderhouden een nauw contact met de Leuvense studentenflik en zetten de studenten letterlijk op de Leuvense kaart.

Vragen voor de mandataris(sen) Stad? → Contacteer stad@loko.be.

Website sociaal stad

Studentenvoorzieningen

De KU Leuven krijgt jaarlijks geld van de overheid om studentenvoorzieningen in te richten. Het doel van deze studentenvoorzieningen is de gelijkwaardige toegang tot en de deelname van alle studenten aan het hoger onderwijs te bevorderen. Dit doel wordt gerealiseerd door materiële en immateriële hulp- en dienstverlening te bieden en door studiebelemmerende factoren weg te nemen. Om deze drempels weg te werken wordt op verschillende domeinen ingezet. Deze domeinen zijn huisvesting (residenties, huisvestingsdienst), voeding (Alma), sociale dienstverlening (Student Career Center, dienst studieadvies, sociale dienst die bevoegd is voor studiefinanciering, dienst studeren en functiebeperking en een aantal contactpunten i.v.m. diversiteit), medische dienstverlening (studentengezondheidscentrum, studentenpsychologen en Mindmates) en studentenwerking (LOKO). Verder wordt ook ingezet op mobiliteit en duurzaamheid (Velo, duurzaamheid en mobiliteitsbeleid) maar dit zijn geen aparte diensten. Sommige van deze domeinen zijn specifiek op KU Leuven campus Leuven van toepassing, zoals Alma en Velo. Wist je trouwens dat ook campus Lemmens van LUCA zich inkoopt voor de gehele dienstverlening en campus Leuven van UCLL voor alles behalve gezondheid? Voor meer informatie over het volledige aanbod kan je een kijkje nemen op de website van studentenvoorzieningen.

Gezien KU Leuven in meerdere steden aanwezig is, heeft de KU Leuven
besloten om op elke campus een Deelstuvoraad in te richten. De
Deelstuvoraad moet de doelstellingen van studentenvoorziening op
campusniveau nastreven. De Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven bestaat uit zes stemgerechtigde studentenvertegenwoordigers
en zes stemgerechtigde leden van de KU Leuven. De vicerector
studentenbeleid zit de Deelstuvoraad voor. In de Deelstuvoraad wordt
beslist hoeveel geld er naar welk domein gaat en wat er met dat geld
gerealiseerd moet worden.

Maar wat doen de mandatarissen studentenvoorzieningen dan? Voor een dossier wordt goedgekeurd op de Deelstuvoraad, wordt dit meestal in een werkgroep voorbereid. Deze werkgroepen bestaan uit personeel van studentenvoorzieningen, experts, beleidsmakers en natuurlijk de studentenvertegenwoordigers. De studentenvertegenwoordigers vragen input aan de LOKO AV en proberen vervolgens deze input zoveel mogelijk in het dossier te verwerken via de werkgroep. Als er bepaalde aspecten zijn aan het dossier die moeilijk liggen bij de studenten, wordt dit opgenomen en uitgeklaard met de relevante diensthoofden van studentenvoorzieningen. Dit zorgt ervoor dat eens het dossier op de Deelstuvoraad ter goedkeuring voorligt, het al breed gedragen is. Hierdoor dient het op de Deelstuvoraad enkel nog gefinetuned te worden alvorens het wordt goedgekeurd. Dit zorgt ervoor dat de mening van de student altijd zo goed mogelijk wordt meegenomen bij het verdelen van het budget over de verschillende domeinen en welke dienstverlening hiermee aangeboden wordt.

Een andere taak van de studentenvertegenwoordigers is om studenten die een probleem met de dienstverlening ondervinden verder te helpen. Dit probleem wordt dan bij het desbetreffende diensthoofd aangekaart en vervolgens wordt er samen naar een oplossing gezocht.

Vragen voor de mandataris(sen) Studentenvoorzieningen? → Contacteer deelstuvo@loko.be.

Website cultuur

CULTUUR

 • Commissie Cultuur

De Commissie Cultuur is een cultuurraad van de KU Leuven. Daarin worden subsidies toegekend aan culturele projecten en wordt het cultuurbeleid van de KU Leuven besproken. Deze commissie bevat ook enkele deelraden, zoals de Commissie Actuele Kunsten, de Commissie Academisch Erfgoed en de Commissie Koloniaal Erfgoed en Koloniaal Verleden. In de Commissie Cultuur zetelen twee studentenvertegenwoordigers.

 • RvB en AV STUK

Het STUK werd opgericht voor en door studenten en ook nu nog zetelen twee studentenvertegenwoordigers in de raad van bestuur en van het kunstencentrum. De raad van bestuur houdt zich niet bezig met de artistieke programmering, maar controleert de praktische werking van het STUK en verzekert de studentvriendelijkheid.

 • KU[N]ST Leuven

KU[N]ST Leuven organiseert grote culturele stadsfestivals in samenwerking met tal van organisaties en de Leuvense universiteit. Deze festivals brengen erfgoed, wetenschap en innovatie op een verrassende wijze samen. Er zetelt één studentenvertegenwoordiger van LOKO in de vergaderingen met KU[N]ST Leuven.

Vragen voor de mandataris(sen) Cultuur? → Contacteer cultuur@loko.be.

Loko background

SPORT

Raad van bestuur Universitair Sportcentrum

In deze raad worden de budgetten, investeringen en vernieuwingen van het Universitair Sportcentrum besproken. In samenspraak met de andere leden van de rvb zorgen de twee studentenvertegenwoordigers voor een groot en goed aanbod van sportinfrastructuur aan een democratische prijs.

Vragen voor de mandataris(sen) Sport? → Contacteer sport@loko.be.

Loko background

INTERNATIONAAL

Het internationale beleid ligt voornamelijk bij de Studentenraad KU Leuven (Stura). LOKO International zetelt samen met de studentenvertegenwoordigers van Stura op twee vergaderingen, nl. de liaisonoverleggen en het WSIS coördinatieteam.

 • Liaisonoverleg

Samen met Stura zitten een of twee studentenvertegenwoordigers van LOKO één keer per anderhalve maand samen met de faculteiten van KU Leuven. Hier bespreken ze het internationaal beleid en kunnen ze een studenten standpunt geven.

 • Working Support group International Students (WSIS) coördinatieteam

WSIS is een werkgroep ter ondersteuning van de internationale studenten. Er zetelen een of twee studentenvertegenwoordigers van LOKO in het team. In het verleden zijn er verschillen doelen opgesteld die behaald moeten worden op vlak van internationaal beleid. LOKO is samen met Stura verantwoordelijk voor twee van deze doelen. Eén of twee keer per semester wordt op een overleg met het coördinatieteam besproken hoe ver iedere organisatie met zijn doel staat.

Vragen voor de mandataris(sen) Internationaal? → Contacteer international@loko.be.

Naast vertegenwoordiging, voorziet LOKO jullie ook nog van evenementen en campagnes, zowel binnen deze verschillende takken als erbuiten. Daarvoor hebben we twee teams te danken: evenementen en bedrijvenrelaties! De mandatarissen IT en communicatie staan er dan weer voor in om de juiste informatie tot bij jullie te krijgen! Aan het roer van LOKO’s derde pijler, diensten & ondersteuning, staan de algemeen beheerder en ondervoorzitter. Het LOKO-team wordt aangestuurd door de voorzitter en is een grote wirwar van vrijwilligers die elkaar aanvullen en ondersteunen: het zijn studenten die zich inzetten voor al hun medestudenten.

Wil je meer weten over LOKO? Stuur gerust een mailtje naar loko@loko.be!

Website algemene vertegenwoordiging

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!