Ondervoorzitter

De ondervoorzitter staat mee aan het hoofd van de organisatie en ondersteunt de voorzitter waar mogelijk. Hij of zij zorgt voor de interne werking en is zodus verantwoordelijk voor het stafbeleid, het stagebeleid en de interne coördinatie van het team. Deze persoon is ook eindverantwoordelijke van LOKO's diensten en werkt actief mee aan het vormingsaanbod. De ondervoorzitter ondersteunt het team en de Leuvense kringen en kan, naar keuze, een aantal vertegenwoordigingsaspecten opvolgen. Tot slot stuurt hij/zij de mandatarissen aan en volgt de evaluaties op, organiseert hij/zij de teambuildings en is hij/zij de vertrouwenspersoon.

Tijdsbesteding
Je zet je het hele academiejaar door in als medebestuurder van de organisatie. Je prioriteiten liggen in het aansturen en bijeenhouden van het team en als eindverantwoordelijke van de pijler Diensten & Ondersteuning.

Wat wordt er van je verwacht?
Je zet je doorheen het academiejaar in als gemotiveerde vrijwilliger met loyaliteit naar LOKO toe. Je vertoont een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hebt communicatieskills, tact en kan compromissen sluiten. Ook het onderhouden van de teamsfeer en het motiveren van de vrijwilligers en staffers behoort tot het pakket. Je volgt een vertegenwoordigingsaspect naar keuze op.

Wat voor profiel zoeken we?
Als ondervoorzitter zoeken we een sterke teamspeler die het hele LOKO team bijeen kan brengen. De ondervoorzitter moet erg sociaal en diplomatisch zijn, kan problemen oplossen en is goed in het delegeren en opnemen van taken waar nodig.

Wat krijg je ervoor terug?
Lid zijn van LOKO is deel uitmaken van een supertof team vol gemotiveerde studenten. Je kan effectieve verbeteringen verwezenlijken voor de Leuvense studenten en leert nuttige skills bij voor later in je leven: samenwerken, vergaderen, werken met vrijwilligers, motiveren, een team leiden... en je leert een hele hoop interessante mensen kennen.

Vergaderingen
Als medewerker bij LOKO hoor je ook een aantal vergaderingen bij te wonen. De hoeveelheid vergaderingen kan erg uitgebreid lijken. In de praktijk zijn ze gewoonlijk goed gespreid en valt het allemaal nog wel mee. Als je een keer niet kan, is dat ook geen ramp. 

Dagelijks Bestuur
Als lid van het dagelijks bestuur, volg je de dagelijks bestuursvergaderingen. Deze gaan gemiddeld één keer per week door. Op deze vergaderingen behandel je de dagdagelijkse werking van LOKO. Van wijzigingen in deelbudgetten tot goedkeuring van kleine projectsubsidies en het bespreken van kleine en grote problemen en uitdagingen voor het team. Om de zoveel tijd vindt er ook een Raad van Bestuur plaats. Samen met wat meer ervaren (oud-)LOKO bestuurders, behandel je daar mee de lange termijnzaken en de grotere budgetwijzigingen.

Algemeen Bureau
Je zetelt ook in het Algemeen Bureau. Daar komen alle medewerkers van LOKO samen en wordt de vooruitgang besproken die de afgelopen twee weken gemaakt is. Het Algemeen Bureau, of AB, komt tweewekelijks samen op maandagavond, tijdens de lesweken. Het AB wordt altijd gevolgd door een kleine teambuilding: het après AB.

Algemene Vergadering/WV Studentenbeleid
Afwisselend met het AB vindt ook de Algemene Vergadering/WV Studentenbeleidplaats. Deze is altijd op vrijdagavond. Daar komen alle studentenvertegenwoordigers van de kringen samen om standpunten in te nemen en de knoop door te hakken over zaken die hun studenten aanbelangen. Daar ben je nodig om een bepaald agendapunt voor te stellen, of om je collega's mentaal te steunen. Op de Algemene Vergadering worden bestuurszaken van de organisatie besproken, op de WV Studentenbeleid gaat het over de vertegenwoordigingsmaterie. Na de AV/WV trekken we naar een fakbar om elkaar wat beter te leren kennen

Mandaatsvergaderingen
Afhankelijk van je functie, maak je ook deel uit van die vergaderingen waar je specifiek voor verkozen wordt.

Voor de ondervoorzitter zijn dat voornamelijk het wekelijks overleg met de stafmedewerkers van LOKO Centraal, evaluatievergaderingen met staf en vrijwilligers, het semesterieel stafoverleg en communicatievergaderingen. Idealiter volg je werking van de Raad Van Bestuur van ANDRE (fuifzaal albatros), Raad Van Bestuur van LOKO en de Subsidiecommissie op. Daarnaast zetel je in de vertegenwoordigingsorganen van de domeinen die jij opvolgt.

Plaatsen
1

Teamgenoten
Je werkt nauw samen met de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur.

Hoe werkt de aanstelling?
Je komt langs op LOKO, bij voorkeur op één van de wervingsavonden, of maakt een afspraak. Daar word je samen gezet met iemand die op dit moment de functie uitoefent, en die legt je uit wat het verder inhoudt; brengt je op de hoogte van recente dossiers; en geeft je de vragen die je moet voorbereiden voor je verkiezing.

Daarna doorloop je de verkiezingsprocedure op de Algemene Vergadering.

Verkiezingsvragen
Ondervoorzitter is een mandaat dat voor een groot deel zelf in te vullen is. Hoe wil jij dit mandaat invullen en waar denk je een meerwaarde te zijn bij de invulling?

Stafbeleid is een belangrijk onderdeel van jouw taak binnen LOKO. Noem een sterk en een zwak punt van het huidige stafbeleid en hoe ga jij dit beleid verder uitwerken?

Ondersteuning van kringen & vrije verenigingen is één van de hoofdtaken van LOKO. Hoe wil jij de kringen en vrije verenigingen zo goed mogelijk op de hoogte brengen van alles wat LOKO hen kan bieden?

Een stafmedewerker is totaal overwerkt! Wat doe je om het werk voor deze medewerker toch weer draaglijk te maken?

Wat zijn volgens jou de grootste werkpunten van LOKO als organisatie? (Aangezien de functie voornamelijk over interne werking gaat, mag je over deze aspecten verder uitweiden.)

Hoe zie je de taakverdeling tussen jou en de voorzitter? Wie heeft waar beslissingsbevoegdheid?

Wat is je visie op vorming (zowel voor stafleden & mandatarissen als voor externen)?

Een vereniging heeft moeite met het opstellen van een budget en het aanvragen van subsidies bij LOKO. Hoe los je dit best op?

Als ondervoorzitter zit je in de subsidiecommissie. Welke soorten subsidies zijn er? Zijn er dingen die je graag zou willen aanpassen of toevoegen aan het subsidiereglement?

Er is een mandataris naar je toe gekomen om te vertellen dat er binnen een afdeling van LOKO problemen zijn met de samenwerking. Welke stappen onderneem je om dit op te lossen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x