Werkingssubsidies

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor de Leuvense studentenkringen en aangesloten vrije verenigingen en vervangen grotendeels de oude ‘per kost gebaseerde’ subsidies.

Person holding a green plant 1072824

Komt je vereniging in aanmerking voor een werkingssubsidie?

Met de werkingssubsidies wil LOKO tussenkomen in bestaande kosten die kringen en erkende vrije verenigingen moeten maken in hun werking.

Om aanspraak te maken moet de vereniging erkend zijn door LOKO. Deze erkenning is drie jaar geldig voor vrije verenigingen en onbeperkt voor kringen. De aanvraag voor een werkingssubsidie moet echter jaarlijks ingediend worden.

Kringen en verenigingen dienen geen aparte aanvraag voor elke werkingskost in te dienen, maar één algemene aanvraag in het begin van het academiejaar. De vereniging krijgt een vast bedrag voor een heel academiejaar, los van welke kosten ze precies maakt, dat aangepast is aan de grootte van de vereniging en het engagement waarvoor ze kiest.

Elke vereniging die door LOKO erkend is, kan een aanvraag indienen via subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

Hoe kan je een werkingssubsidie aanvragen?

Elke vereniging die door LOKO erkend is, kan een aanvraag indienen via subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

Deadlines

De deadline voor de aanvraag van de volledige werkingssubsidie en de engagementsaanvraag is 1 december.

Alle aanvragen die tussen 1 december en 1 mei binnenkomen worden beperkt tot de helft van het totale bedrag. Na 1 mei kan er geen werkingssubsidie meer aangevraagd worden.

Elke vereniging die door LOKO erkend is, dient jaarlijks een aanvraag in via subsidies@loko.be of via de tool op de website (tijdelijk onbeschikbaar).

Welke bewijzen dient je vereniging aan te leveren?

De vereniging dient op het einde van het academiejaar voor 15 juni aan te tonen dat zij dit academiejaar een werking heeft gehad. Voor het volledige bedrag dient dit te gebeuren door publiciteit aan te tonen en bijhorende bewijsstukken aan te leveren van minstens twee erkende evenementen, zonder samenwerking met andere verenigingen, die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De activiteit was openbaar (voldoende promo zodat het geen ‘gesloten’ evenement is dat maar een selectief publiek bereikt);
  • De activiteit was toegankelijk voor elke Leuvense student (iedereen mag hieraan deelnemen en er mogen geen deelnemers doelbewust bij aanvang geweigerd worden)
  • De activiteit was gericht op Leuvense studenten;
  • De activiteit was niet puur recreatief (dus geen TD, cantus, etc.);
  • De activiteit was niet voornamelijk gericht op ledenwerving;

  • De inkomprijs toegang te hebben tot de activiteit was dezelfde voor leden als niet-leden;

  • De activiteit was niet in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd.

Voor de halve werkingssubsidie worden de bewijsstukken beperkt tot ten minste 1 erkend evenement.

Deze openbare publiciteit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: een gedrukte affiche, een gedrukte flyer of een openbaar evenement op Facebook.

! OPGELET: Indien de vereniging op de deadline geen bewijsstukken heeft ingeleverd, kan zij het academiejaar nadien geen aanspraak meer maken op een werkingssubsidie. In plaats daarvan kan zij wel nog projectsubsidies aanvragen die zullen behandeld worden door de subsidiecommissie.

Schrijf de deadline van 15 juni dus zeker al in je agenda!

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar subsidies@loko.be.

Op welk bedrag kan jouw vereniging aanspraak maken?

1. Kringen

Voor kringen is er een basisbedrag van €300 voor elke kring. Per extra stem (bovenop de eerste) op de Algemene Vergadering (AV) van LOKO, wordt daar nog €75 bij gevoegd (i.e. €75 vermenigvuldigd met het aantal stemmen min één stem).

Kringen nemen hierbij het engagement om bij te dragen aan de werking van LOKO, deel te nemen aan de AV’s en werkvergaderingen (WV) en mee te draaien in de organisatie van allerhande evenementen van LOKO.

2. Erkende vrije verenigingen en (kring)overkoepelende organen

a) Standaardaanvraag: Alle erkende vrije verenigingen en overkoepelende organen kunnen een aanvraag doen voor een werkingssubsidie van €100.

b) Engagementsaanvraag: Alle erkende vrije verenigingen en (kring)overkoepelende organen kunnen een aanvraag doen voor een werkingssubsidie van €300 indien ze bereid zijn om een extra engagement op te nemen. Het bedrag van deze werkingssubsidie is gelijk aan het toegekende bedrag van de werkingssubsidie voor de kleinste kring.

Om de band tussen de Leuvense studentenverenigingen te vergroten en om vrije verenigingen meer te betrekken bij de werking van LOKO, verwacht LOKO een minimaal engagement van verenigingen die een engagementsaanvraag indienen. Dit engagement kan verschillende vormen aannemen: deelnemen aan de organisatie van evenementen van LOKO, meehelpen tijdens evenementen van LOKO… Het verwachte engagement bedraagt minimum 12 uren inzet bij LOKO-evenementen, opgeteld over evenementen over het hele academiejaar. Op welke evenementen deze engagementsuren opgenomen worden, wordt afgesproken in onderling overleg. Bij het niet nakomen van de engagementsuren, kan LOKO naar redelijkheid en billijkheid kiezen €200 terug te vorderen, om het komende jaar geen engagementsaanvraag van de vereniging te accepteren of om slechts een engagementsaanvraag te accepteren wanneer de vereniging het tekort aan engagementsuren heeft gecompenseerd.

! Opgelet: op dit moment werkt onze subsidietool (nog) niet. Aanvragen mogen voorlopig doorgemaild worden naar subsidies@loko.be.

Contact opnemen?

Heb je een vraag, opmerking of wil gewoon even fijn bijpraten? Neem contact op met ons of spring eens binnen!